Với GSM, bạn có thể thiết lập cuộc gọi hội nghị với tối đa năm người (tùy thuộc vào nhà cung cấp của bạn).

  • Tạo cuộc gọi hội nghị. Khi đang trong cuộc gọi, chạm Thêm Cuộc gọi, thực hiện một cuộc gọi khác, sau đó chạm Nhập Cuộc gọi. Lặp lại để thêm những người khác vào hội nghị.

  • Bỏ một người: Chạm nút gọi bên cạnh một người, sau đó chạm Kết thúc.

  • Nói chuyện riêng với một người: Chạm nút gọi, sau đó chạm vào Riêng bên cạnh người đó. Chạm Nhập Cuộc gọi để tiếp tục hội nghị.

  • Thêm người gọi đến: Chạm Giữ Cuộc gọi + Trả lời, sau đó chạm Nhập Cuộc gọi.