• Bạn không muốn bị làm phiền trong một khoảng thời gian? Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó bật Không Làm phiền hoặc Chế độ trên Máy bay. Xem Không Làm phiềnDi chuyển với iPhone.

  • Chặn người gọi không mong muốn. Trên thẻ liên hệ, chạm Chặn Người gọi này (bạn có thể xem thẻ liên hệ của người gọi từ Mục ưa thích hoặc Gần đây bằng cách chạm nút thông tin khác). Bạn cũng có thể chặn người gọi trong Cài đặt > Điện thoại > Bị chặn. Bạn sẽ không nhận được các cuộc gọi thoại, các cuộc gọi FaceTime hoặc tin nhắn văn bản từ những người gọi bị chặn. Để biết thêm thông tin về chặn cuộc gọi, hãy xem support.apple.com/kb/HT5845.