Chạm Chấp nhận để nhận cuộc gọi đến. Hoặc nếu iPhone bị khóa, hãy kéo thanh trượt. Bạn cũng có thể bấm vào nút giữa trên bộ tai nghe.

Phần dưới màn hình Khóa khi có cuộc gọi đến, với các nút Nhắc tôi, Tin nhắn, Từ chối và Chấp nhận.
  • Tắt tiếng cuộc gọi. Bấm nút Tắt/Bật máy hoặc nút âm lượng. Bạn vẫn có thể trả lời cuộc gọi sau khi đã tắt tiếng cho đến khi cuộc gọi chuyển vào thư thoại.

  • Từ chối một cuộc gọi và gửi trực tiếp vào thư thoại. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm nhanh hai lần nút Tắt/Bật.

  • Bấm và giữ nút giữa trên bộ tai nghe của bạn trong khoảng hai giây. Hai tiếng bíp nhỏ xác nhận rằng cuộc gọi đã bị từ chối.

  • Chạm vào Từ chối (nếu iPhone đang bật khi có cuộc gọi tới).

Ghi chú: Ở một số khu vực, các cuộc gọi bị từ chối bị ngắt kết nối mà không được gửi tới thư thoại.

  • Trả lời bằng tin nhắn văn bản thay vì trả lời cuộc gọi. Chạm Tin nhắn và chọn một câu trả lời hoặc chạm Tùy chỉnh. Để tạo câu trả lời mặc định của riêng bạn, truy cập Cài đặt > Điện thoại > Trả lời bằng Tin nhắn, sau đó chạm vào bất kỳ tin nhắn mặc định nào và thay thế bằng tin nhắn của riêng bạn.

  • Tự nhắc bạn gọi lại cho người đó. Chạm Nhắc tôi và chỉ định thời gian bạn muốn được nhắc.