Để thực hiện cuộc gọi trên iPhone, chỉ cần chọn một số trong danh bạ của bạn hoặc chạm vào một trong các liên hệ ưa thích hoặc cuộc gọi gần đây của bạn. Hoặc chỉ cần yêu cầu Siri “call Bob Jones”.

CẢNH BÁO: Để biết thông tin quan trọng về việc tránh sao lãng khi đang gọi điện, xem Thông tin an toàn quan trọng.

Bàn phím Điện thoại với hàng tab ở cuối màn hình iPhone hiển thị các tùy chọn. Các tab từ trái sang phải là: Mục ưa thích, Gần đây, Danh bạ, Bàn phím và Thư thoại. Tab Gần đây có biểu tượng cho biết số lượng cuộc gọi nhỡ.
  • Thêm liên hệ ưa thích. Với Mục ưa thích, bạn có thể thực hiện cuộc gọi chỉ bằng một thao tác chạm. Để thêm một người nào đó vào danh sách Mục ưa thích của bạn, chạm nút thêm. Bạn cũng có thể thêm các tên vào Mục ưa thích từ Danh bạ. Trong Danh bạ, chạm Thêm vào Mục ưa thích ở cuối thẻ liên hệ và chạm vào số muốn thêm.

  • Xóa tên hoặc sắp xếp lại danh sách Mục ưa thích của bạn. Chạm Sửa.

  • Quay lại một cuộc gọi gần đây. Chạm Gần đây, sau đó chạm vào cuộc gọi. Chạm nút thông tin khác để xem thêm thông tin về cuộc gọi hoặc người gọi. Biểu trưng màu đỏ cho biết số lượng cuộc gọi nhỡ.

  • Quay số thủ công. Chạm vào Bàn phím, nhập số, sau đó chạm vào Gọi.

  • Dán một số vào bàn phím:  Chạm vào màn hình ở trên bàn phím, sau đó chạm Dán.

  • Nhập dấu ngắt mềm (2 giây):  Chạm vào phím “*” cho đến khi dấu phẩy xuất hiện.

  • Nhập dấu ngắt cứng (để tạm dừng quay số cho đến khi bạn chạm vào nút Quay số): Chạm vào phím “#” cho đến khi dấu chấm phẩy xuất hiện.

  • Quay lại số gần đây nhất:  Chạm vào Bàn phím, chạm vào Gọi để hiển thị số, sau đó chạm lại vào Gọi.

  • Sử dụng Siri hoặc Khẩu Lệnh. Nhấn và giữ nút Home, nói "call" hoặc "dial", sau đó nói tên hoặc số điện thoại. Bạn có thể thêm "at home", "work" hoặc "mobile". Xem Đưa ra yêu cầuKhẩu lệnh.

Để có kết quả tốt nhất, hãy đọc đầy đủ họ tên của người mà bạn sẽ gọi. Khi quay số bằng khẩu lệnh, hãy đọc rành mạch từng số—ví dụ: "four one five, five five five...." Với mã vùng 800 tại Hoa Kỳ, bạn có thể đọc “eight hundred”.