Khi đang xem thẻ của liên hệ, hãy chạm nhanh để thực hiện cuộc gọi, soạn một email, tìm vị trí của liên hệ đó và các tác vụ khác. Xem Tổng quan về danh bạ.