• Thực hiện cuộc gọi FaceTime. Đảm bảo FaceTime được bật trong Cài đặt > FaceTime. Chạm FaceTime, sau đó chạm Danh bạ và chọn một tên. Chạm nút video để thực hiện cuộc gọi video hoặc chạm nút ống nghe của điện thoại để thực hiện cuộc gọi thoại.

Màn hình Danh bạ bị cắt với các nút gọi thoại và gọi video của FaceTime
  • Sử dụng giọng nói của bạn để bắt đầu cuộc gọi.  Bấm và giữ nút Home, sau đó nói “FaceTime”, tiếp theo là tên của người đó để gọi.

  • Bạn muốn gọi lại?  Chạm Gần đây, sau đó chọn một tên hoặc số.

  • Không thể nhận cuộc gọi bây giờ?  Khi có cuộc gọi FaceTime đến, bạn có thể trả lời, từ chối hoặc chọn một tùy chọn khác.

Màn hình cuộc gọi đến với các nút. Hàng trên cùng, từ trái sang phải: Nút Nhắc tôi, nút Tin nhắn. Hàng cuối cùng, từ bên trái: Nút Từ chối và nút Trả lời.
  • Xem tất cả. Xoay iPhone để sử dụng FaceTime theo hướng ngang. Để tránh thay đổi hướng không mong muốn, hãy khóa iPhone theo hướng dọc. Xem Thay đổi hướng màn hình.