Truy cập Cài đặt > Game Center, tại đây bạn có thể:

  • Đăng xuất (chạm vào ID Apple của bạn)

  • Cho phép lời mời

  • Cho phép người chơi ở gần tìm bạn

  • Sửa hồ sơ Game Center của bạn (chạm vào bí danh của bạn)

  • Lấy gợi ý kết bạn từ Danh bạ hoặc Facebook

  • Chỉ rõ thông báo nào bạn muốn cho Game Center. Truy cập Cài đặt > Trung tâm Thông báo > Game Center. Nếu Game Center không xuất hiện, hãy bật Thông báo.

  • Thay đổi các giới hạn cho Game Center. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn.