Để nghe hoặc sửa, chạm vào bản ghi âm trong danh sách ở cuối màn hình.
  • Cắt bản ghi âm. Chạm vào bản ghi âm, chạm Sửa, sau đó kéo dấu bắt đầu và dấu kết thúc màu đỏ. Chạm nút phát để nghe trước. Sau khi thực hiện các điều chỉnh, chạm Cắt để lưu. Phần bạn cắt không thể khôi phục được.