Chạm vào nút ghi âm ở giữa màn hình để bắt đầu ghi âm. Chạm lại lần nữa vào nút để ngừng ghi âm. Chạm vào nút Xong để lưu bản ghi âm. Các bản ghi âm của bạn được liệt kê ở cuối màn hình.