• Chia sẻ ghi chú với các tài khoản khác. Bạn có thể chia sẻ ghi chú với các tài khoản khác như Google, Yahoo! hoặc AOL. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch và bật Ghi chú cho tài khoản. Để tạo ghi chú trong một tài khoản cụ thể, chạm Tài khoản ở đầu danh sách ghi chú, chọn tài khoản, sau đó chạm Mới. Các ghi chú bạn tạo trong tài khoản trên iPhone hiển thị trong thư mục ghi chú của tài khoản.

  • Chọn tài khoản mặc định cho các ghi chú mới. Truy cập Cài đặt > Ghi chú.

  • Xem tất cả các ghi chú trong một tài khoản. Chạm Tài khoản ở đầu danh sách ghi chú, sau đó chọn tài khoản.