Đi tới Cài đặt > iBooks, tại đây bạn có thể:

  • Đồng bộ hóa các bộ sưu tập và dấu trang (bao gồm cả các ghi chú và thông tin trang hiện tại) với các thiết bị khác của bạn.

  • Hiển thị nội dung trực tuyến trong sách. Một số sách có thể truy cập video hoặc âm thanh được lưu trên web.

  • Thay đổi hướng lật trang khi bạn chạm vào lề trái.