Danh sách các sách trong thư viện. Ngang qua phần trên cùng là các nút dành cho store, bộ sưu tập và sửa danh sách. Ngang qua phần dưới cùng là các nút để sắp xếp danh sách.
  • Tổ chức các sách của bạn theo bộ sưu tập. Chạm vào Sửa và chọn một số sách để di chuyển chúng vào bộ sưu tập. Để sửa hoặc tạo bộ sưu tập, chạm vào tên của bộ sưu tập hiện tại (ở đầu màn hình). Bạn không thể đổi tên hoặc xóa một số bộ sưu tập có sẵn, chẳng hạn như PDF.

  • Xem sách theo tiêu đề hoặc theo bìa. Kéo xuống trên danh sách sách để hiển thị các điều khiển, sau đó chạm chế độ xem lưới hoặc chế độ xem danh sách.

  • Sắp xếp lại sách. Khi xem sách theo bìa, hãy chạm và giữ sách, sau đó kéo sách đến vị trí mới. Khi xem sách theo tiêu đề, sắp xếp danh sách bằng cách sử dụng các nút ở cuối màn hình.

  • Tìm kiếm sách. Kéo xuống để hiển thị trường Tìm kiếm ở đầu màn hình. Tìm kiếm sách theo tiêu đề và tên tác giả.

  • Ẩn các sách đã mua trước đây. Để hiển thị hoặc ẩn các sách bạn đã mua nhưng chưa tải về, hãy đi tới Cài đặt > iBooks > Hiển thị tất cả sách đã mua.