iPhone trong doanh nghiệp
Với hỗ trợ dành cho truy cập bảo mật vào mạng, thư mục, các ứng…

Mail, Danh bạ và Lịch
Để sử dụng iPhone với các tài khoản công ty, bạn cần biết các cài…

Truy cập mạng
VPN (mạng riêng ảo) cung cấp truy cập bảo mật qua Internet vào các nguồn…

Ứng dụng
Ngoài các ứng dụng tích hợp và các ứng dụng bạn tải về từ App…