Với hỗ trợ dành cho truy cập bảo mật vào mạng, thư mục, các ứng dụng tùy chỉnh và Microsoft Exchange của công ty, iPhone sẵn sàng được sử dụng cho công việc. Để biết thông tin chi tiết về sử dụng iPhone trong kinh doanh, hãy truy cập www.apple.com/asia/iphone/business.