Để sử dụng iPhone với các tài khoản công ty, bạn cần biết các cài đặt mà tổ chức của bạn yêu cầu. Nếu bạn nhận được iPhone từ tổ chức của mình, các cài đặt và ứng dụng bạn cần có thể đã được cài sẵn. Nếu đó là iPhone của bạn, quản trị viên hệ thống có thể cung cấp cho bạn các cài đặt để bạn nhập hoặc họ có thể yêu cầu bạn kết nối với máy chủ quản lý thiết bị di động để cài các cài đặt và ứng dụng mà bạn phải có.

Các tài khoản và cài đặt của tổ chức thường có trong hồ sơ cấu hình. Bạn có thể được yêu cầu cài đặt hồ sơ cấu hình được gửi đến qua email hoặc được tải về từ trang web. Khi bạn mở tệp, iPhone sẽ yêu cầu bạn cho phép cài đặt hồ sơ và hiển thị thông tin về nội dung của hồ sơ.

Trong hầu hết trường hợp, khi bạn cài đặt hồ sơ cấu hình thiết lập tài khoản cho bạn, có một số cài đặt của iPhone không thể được thay đổi. Ví dụ: tổ chức của bạn có thể bật Tự động Khóa và yêu cầu bạn đặt mật khẩu để bảo vệ thông tin trong các tài khoản bạn truy cập.

Bạn có thể xem các hồ sơ của mình trong Cài đặt > Cài đặt chung > Hồ sơ. Nếu bạn xóa một hồ sơ, tất cả các cài đặt và tài khoản được liên kết với hồ sơ đó cũng bị xóa, bao gồm mọi ứng dụng tùy chỉnh mà tổ chức của bạn đã cung cấp hoặc yêu cầu bạn tải về. Nếu bạn cần mật khẩu để xóa cấu hình, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.