VPN (mạng riêng ảo) cung cấp truy cập bảo mật qua Internet vào các nguồn tài nguyên riêng, chẳng hạn như mạng của tổ chức bạn. Bạn có thể cần cài đặt ứng dụng VPN từ App Store để định cấu hình iPhone của bạn để truy cập một mạng cụ thể. Liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để biết thông tin về ứng dụng và cài đặt bạn cần.