Ngoài các ứng dụng tích hợp và các ứng dụng bạn tải về từ App Store, tổ chức của bạn có thể muốn bạn có một số ứng dụng nhất định khác. Họ có thể cung cấp cho bạn mã đổi quà đã được thanh toán trước cho App Store. Khi bạn tải về một ứng dụng bằng mã đổi quà, bạn sở hữu ứng dụng đó, ngay cả mặc dù tổ chức của bạn đã mua ứng dụng đó cho bạn.

Tổ chức của bạn cũng có thể mua giấy phép ứng dụng của App Store mà họ chỉ định cho bạn trong một khoảng thời gian nhưng tổ chức vẫn giữ quyền sở hữu. Bạn sẽ được mời tham gia chương trình của tổ chức mình để truy cập vào các ứng dụng này. Sau khi được đăng ký bằng tài khoản iTunes của bạn, bạn được nhắc cài đặt các ứng dụng này khi chúng được chỉ định cho bạn. Bạn cũng có thể tìm thấy chúng trong danh sách Đã mua của bạn trong App Store. Ứng dụng bạn nhận được theo cách này bị xóa nếu tổ chức chỉ định ứng dụng cho một người khác.

Tổ chức của bạn cũng có thể xóa các ứng dụng tùy chỉnh không có trong App Store. Bạn sẽ cài đặt chúng từ một trang web hoặc, nếu tổ chức của bạn sử dụng quản lý thiết bị di động, bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu bạn cài đặt chúng qua mạng không dây. Các ứng dụng này thuộc quyền sở hữu của tổ chức của bạn và chúng có thể bị xóa hoặc ngừng hoạt động nếu bạn xóa hồ sơ cấu hình hoặc ngắt kết nối iPhone khỏi máy chủ quản lý thiết bị di động.