Tổng quan về iTunes Store
Sử dụng iTunes Store để thêm nhạc, phim và chương trình TV vào iPhone. Ghi…

Duyệt hoặc tìm kiếm
Duyệt theo thể loại. Chạm vào một trong các danh mục (Nhạc, Phim hoặc Chương…

Mua, thuê hoặc đổi quà
Chạm vào giá tiền của mục (hoặc chạm Miễn phí), sau đó chạm lại để…

Cài đặt iTunes Store
Để đặt các tùy chọn cho iTunes Store, truy cập Cài đặt > iTunes &…