Để đặt các tùy chọn cho iTunes Store, truy cập Cài đặt > iTunes & App Store. Bạn có thể:

  • Xem hoặc sửa tài khoản của bạn. Chạm vào ID Apple của bạn, sau đó chạm Xem ID Apple. Để đổi mật khẩu của bạn, chạm vào trường ID Apple.

  • Đăng nhập bằng một ID Apple khác. Chạm vào tên tài khoản của bạn, sau đó chạm Đăng xuất. Sau đó, bạn có thể nhập một ID Apple khác.

  • Bật iTunes Match. Nếu bạn là người đăng ký, chạm iTunes Match để bạn có thể truy cập nhạc của bạn trên iPhone ở bất kỳ đâu.

  • Tắt tải về tự động. Chạm Nhạc, Sách hoặc Cập nhật. Nội dung cập nhật tự động qua Wi-Fi, trừ khi bạn tắt tùy chọn này trong Tải về Tự động.

  • Tải về các mục đã mua qua mạng di động. Bật Sử dụng Dữ liệu Di động. Tải về các mục đã mua và sử dụng iTunes Match qua mạng di động có thể làm phát sinh cước phí.