Tổng quan về la bàn
Tìm hướng, xem vĩ độ và kinh độ của bạn, tìm mặt phẳng hoặc đối…

Trên mặt phẳng
Hiển thị mặt phẳng. Vuốt sang trái trên màn hình La bàn. Giữ thẳng. Giữ…