Tổng quan về Lịch
Tìm kiếm các sự kiện. Chạm , sau đó nhập nội dung trong trường tìm…

Lời mời
Nếu bạn có tài khoản iCloud, tài khoản Microsoft Exchange hoặc tài khoản CalDAV được…

Sử dụng nhiều lịch
Bật lịch iCloud, Google, Exchange hoặc Yahoo!. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ,…

Chia sẻ lịch iCloud
Bạn có thể chia sẻ lịch iCloud với những người dùng iCloud khác. Khi bạn…

Cài đặt lịch
Một số cài đặt trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch có ảnh hưởng…