Một số cài đặt trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch có ảnh hưởng đến Lịch và các tài khoản lịch của bạn. Những cài đặt này bao gồm:

  • Đồng bộ hóa sự kiện trước đây (các sự kiện trong tương lai luôn được đồng bộ hóa)

  • Phát âm báo cho lời mời hợp mới

  • Lịch mặc định cho các sự kiện mới

  • Thời gian mặc định cho các cảnh báo

  • Hỗ trợ múi giờ, để hiển thị ngày và giờ bằng một múi giờ khác

  • Ngày nào bắt đầu tuần