Bạn có thể chia sẻ lịch iCloud với những người dùng iCloud khác. Khi bạn chia sẻ lịch, những người khác có thể xem lịch và bạn có thể cho phép họ thêm hoặc thay đổi các sự kiện. Bạn cũng có thể chia sẻ phiên bản chỉ đọc mà bất kỳ ai cũng có thể đăng ký.

  • Tạo lịch iCloud. Chạm Lịch, chạm Sửa, sau đó chạm Thêm Lịch trong phần iCloud.

  • Chia sẻ lịch iCloud. Chạm vào Lịch, chạm vào Sửa, sau đó chạm vào lịch iCloud mà bạn muốn chia sẻ. Chạm Thêm Người và nhập tên hoặc chạm nút thêm để duyệt Danh bạ của bạn. Những người bạn mời sẽ nhận được lời mời tham gia lịch qua email, nhưng họ cần có tài khoản iCloud để chấp nhận.

  • Thay đổi quyền truy cập của một người vào lịch được chia sẻ. Chạm Lịch, chạm Sửa, chạm vào lịch đã chia sẻ, sau đó chạm vào người đó. Bạn có thể tắt khả năng sửa lịch, gửi lại lời mời tham gia lịch hoặc dừng chia sẻ lịch với họ.

Nếu bạn chia sẻ một lịch, hãy tắt Cho phép Sửa để ngăn họ thực hiện các thay đổi đối với lịch đó.
  • Tắt thông báo cho các lịch đã chia sẻ. Khi ai đó sửa đổi lịch được chia sẻ, bạn được thông báo về thay đổi đó. Để tắt thông báo cho các lịch đã chia sẻ, truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > C.báo Lịch Đã chia sẻ.

  • Chia sẻ lịch chỉ đọc với mọi người. Chạm vào Lịch, chạm vào Sửa, sau đó chạm vào lịch iCloud mà bạn muốn chia sẻ. Bật Lịch Công khai, sau đó chạm vào Chia sẻ Liên kết để sao chép hoặc gửi URL cho lịch của bạn. Bất kỳ ai cũng có thể sử dụng URL này để đăng ký lịch của bạn bằng ứng dụng tương thích, chẳng hạn như ứng dụng Lịch dành cho OS X.