Nếu bạn có tài khoản iCloud, tài khoản Microsoft Exchange hoặc tài khoản CalDAV được hỗ trợ, bạn có thể gửi và nhận lời mời họp.

  • Mời người khác tham gia sự kiện. Chạm vào một sự kiện, chạm Sửa, sau đó chạm vào Người được mời. Nhập tên hoặc chạm nút thêm để chọn người từ Danh bạ.

  • RSVP. Chạm vào một sự kiện mà bạn đã được mời tham gia hoặc chạm Hộp thư đến và chạm vào một lời mời. Nếu bạn thêm nhận xét (có thể không khả dụng cho tất cả các lịch), người tổ chức có thể xem nhận xét của bạn nhưng những người tham gia khác sẽ không xem được. Để xem các sự kiện bạn đã từ chối, chạm Lịch, sau đó bật Hiển thị Sự kiện Bị từ chối.

  • Đặt lịch cuộc họp mà không cản trở lịch biểu của bạn. Chạm vào sự kiện, sau đó chạm Khả dụng và chạm "rảnh". Hoặc nếu đó là sự kiện mà bạn đã tạo, chạm “Hiển thị Dưới dạng” và chạm “rảnh”. Sự kiện vẫn ở trên lịch của bạn nhưng không xuất hiện dưới dạng bận với những người gửi cho bạn lời mời.