Danh sách lịch biểu thị dấu chọn cho biết lịch nào đang hoạt động. Bạn có thể bật các sự kiện Facebook và lịch Ngày sinh nếu bạn đã định cấu hình facebook trong Cài đặt.
  • Bật lịch iCloud, Google, Exchange hoặc Yahoo!. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chạm vào tài khoản, sau đó chạm vào Lịch.

  • Đăng ký vào lịch. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch rồi chạm vào Thêm Tài khoản. Chạm vào Khác, sau đó chạm vào Thêm Lịch Đã đăng ký. Nhập máy chủ và tên tệp của tệp .ics để đăng ký. Bạn cũng có thể đăng ký lịch iCalendar (.ics) được đăng tải trên web bằng cách chạm vào liên kết đến lịch.

  • Thêm tài khoản CalDAV. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, chạm Thêm Tài khoản, sau đó chạm Khác. Trong Lịch, chạm vào Thêm Tài khoản CalDAV.

  • Xem lịch Ngày sinh. Chạm Lịch, sau đó chạm Ngày sinh để bao gồm các ngày sinh từ Danh bạ của bạn vào các sự kiện. Nếu bạn đã thiết lập tài khoản Facebook, bạn cũng có thể bao gồm ngày sinh của bạn bè trên Facebook.

  • Xem lịch Ngày lễ. Chạm Lịch, sau đó chạm Ngày lễ để bao gồm các ngày lễ quốc gia vào các sự kiện của bạn.

  • Xem nhiều lịch cùng lúc. Chạm Lịch, sau đó chọn các lịch bạn muốn xem.

  • Di chuyển sự kiện đến một lịch khác. Chạm vào sự kiện, chạm Sửa, sau đó chạm Lịch và chọn một lịch để chuyển sự kiện tới.