Tổng quan về Lời nhắc
Thêm nhắc nhở. Chạm vào một danh sách, sau đó chạm vào một dòng trống.…

Lời nhắc được lên lịch
Các lời nhắc được lên lịch thông báo cho bạn khi chúng đến hạn. Xem…

Lời nhắc vị trí
Được nhắc khi bạn đến hoặc rời khỏi một vị trí. Trong khi sửa lời…

Cài đặt lời nhắc
Truy cập Cài đặt > Lời nhắc, tại đây bạn có thể: Đặt danh sách…