Truy cập Cài đặt > Lời nhắc, tại đây bạn có thể:

  • Đặt danh sách mặc định cho lời nhắc mới

  • Đồng bộ hóa lời nhắc đã qua

  • Cập nhật lời nhắc của bạn giữa các thiết bị. Truy cập Cài đặt > iCloud và bật Lời nhắc. Để cập nhật Lời nhắc trên OS X, hãy bật cả iCloud trên máy Mac của bạn. Một số loại tài khoản khác, chẳng hạn như Exchange, cũng hỗ trợ Lời nhắc. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch và bật Lời nhắc cho các tài khoản bạn muốn sử dụng.