Các lời nhắc được lên lịch thông báo cho bạn khi chúng đến hạn.

Một phần màn hình Lời nhắc hiển thị tùy chọn Nhắc tôi vào ngày được bật và ngày giờ nhắc được liệt kê bên dưới.
  • Xem tất cả các lời nhắc được lên lịch. Chạm nút thẻ theo lịch trình để hiển thị danh sách Lịch dự kiến.

  • Đừng làm phiền tôi lúc này. Bạn có thể tắt các thông báo Lời nhắc trong Cài đặt > Thông báo. Để tạm thời tắt các thông báo, bật Không Làm phiền.