Chi tiết vị trí của lời nhắc. Chạm vào trường tìm kiếm ở trên cùng để tìm một địa chỉ. Bản đồ ở dưới cùng hiển thị điểm quy chiếu địa lý. Kéo để điều chỉnh kích cỡ của điểm quy chiếu địa lý.
  • Được nhắc khi bạn đến hoặc rời khỏi một vị trí. Trong khi sửa lời nhắc, chạm nút thông tin khác, sau đó bật “Nhắc tôi tại địa điểm”. Chạm Vị trí, sau đó chọn một vị trí từ danh sách hoặc nhập một địa chỉ. Sau khi xác định vị trí, bạn có thể kéo để thay đổi kích cỡ của điểm quy chiếu địa lý trên bản đồ, đặt khoảng cách xấp xỉ tại đó bạn muốn được nhắc. Bạn không thể lưu lời nhắc vị trí trong lịch Outlook hoặc Microsoft Exchange.

  • Thêm các vị trí thường đến vào thẻ địa chỉ của bạn. Khi bạn đặt lời nhắc vị trí, các vị trí trong danh sách bao gồm các địa chỉ từ thẻ thông tin cá nhân của bạn trong Danh bạ. Thêm địa chỉ cơ quan, nhà riêng và các địa chỉ ưa thích khác của bạn vào thẻ để truy cập dễ dàng trong Lời nhắc.