Viết thư
Chèn ảnh hoặc video. Chạm vào điểm chèn. Chạm vào các mũi tên để xem…

Tải phần xem trước
Xem phần xem trước dài hơn. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch…

Hoàn thành thư sau
Lưu thư, không gửi đi. Nếu bạn đang soạn thư và muốn hoàn thành sau,…

Xem các thư quan trọng
Tập hợp các thư quan trọng. Thêm những người quan trọng vào danh sách VIP…

Tệp đính kèm
Lưu ảnh hoặc video vào Cuộn Camera của bạn. Chạm và giữ ảnh hoặc video…

Làm việc với nhiều thư
Xóa, di chuyển hoặc đánh dấu nhiều thư. Khi xem danh sách thư, chạm Sửa.…

Xem và lưu các địa chỉ
Xem những ai đã nhận được thư. Trong khi xem thư, chạm Thêm trong trường…

In thư
. Chạm , sau đó chạm In. In tệp đính kèm hoặc ảnh. Chạm để…

Cài đặt Mail
Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, tại đây bạn có thể: Tạo…