Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch, tại đây bạn có thể:

  • Tạo một chữ ký khác nhau cho từng tài khoản

  • Thêm các tài khoản thư

  • Bcc cho chính bạn trên mỗi thư bạn gửi

  • Bật Sắp xếp theo Chuỗi để nhóm các thư có liên quan với nhau

  • Tắt xác nhận xóa thư

  • Tắt tính năng phân phát thư mới bằng Push, để tiết kiệm pin

  • Tạm thời tắt tài khoản