danh sách thư nháp
  • Lưu thư, không gửi đi. Nếu bạn đang soạn thư và muốn hoàn thành sau, chạm Hủy, sau đó chạm Lưu Nháp.

  • Hoàn thành thư nháp đã lưu. Chạm và giữ Soạn. Chọn thư từ danh sách, sau đó hoàn thành thư và gửi hoặc lưu lại làm thư nháp.

  • Hiển thị thư nháp từ tất cả các tài khoản của bạn. Trong khi xem danh sách Hộp thư, chạm Sửa, chạm Thêm Hộp thư, sau đó bật hộp thư Tất cả Thư nháp.

  • Xóa thư nháp. Trong danh sách Thư nháp, vuốt sang trái qua thư nháp, sau đó chạm Xóa.