• In thư. Chạm nút trả lời, sau đó chạm In.

  • In tệp đính kèm hoặc ảnh. Chạm để xem, sau đó chạm nút trả lời và chọn In.

Xem AirPrint.