Một phần danh sách hộp thư đến hiển thị ba thư, hai trong số đó được đánh dấu chọn.
  • Xóa, di chuyển hoặc đánh dấu nhiều thư. Khi xem danh sách thư, chạm Sửa. Chọn một số thư, sau đó chọn một tác vụ. Nếu bạn mắc lỗi, hãy lắc iPhone để hoàn tác ngay lập tức.

  • Tổ chức thư của bạn bằng các hộp thư. Chạm Sửa trong danh sách hộp thư để tạo hộp thư mới, hoặc đổi tên hay xóa hộp thư. (Bạn không thể thay đổi một số hộp thư tích hợp.) Có một số hộp thư thông minh, như Chưa đọc, hiển thị các thư từ tất cả các các tài khoản của bạn. Chạm vào hộp thư bạn muốn sử dụng.

  • Khôi phục thư đã xóa. Truy cập hộp thư Thùng rác của tài khoản, mở thư, sau đó chạm nút Thư mục và di chuyển thư. Hoặc, nếu bạn chỉ vừa xóa thư, hãy lắc iPhone để hoàn tác. Để xem các thư đã xóa trên tất cả các tài khoản của bạn, thêm hộp thư Thùng rác. Để thêm hộp thư này, chạm Sửa trong danh sách hộp thư và chọn từ danh sách.

  • Lưu trữ thay vì xóa. Thay vì xóa thư, bạn có thể lưu trữ chúng, để bạn có thể tìm lại nếu cần. Bật Lưu trữ Hộp thư trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > tên tài khoản > Tài khoản > Nâng cao. Để xóa thư thay vì lưu trữ, chạm và giữ nút Lưu trữ, sau đó chạm Xóa.

  • Xử lý thư mà không cần mở. Vuốt sang trái trên thư, sau đó chạm Thùng rác hoặc Lưu trữ. Hoặc chạm Thêm để di chuyển, chuyển tiếp, trả lời, gắn cờ, đánh dấu là đã đọc hoặc di chuyển thư vào thư mục Thư rác.

  • Ẩn thư rác của bạn. Bạn có thể đặt khoảng thời gian các thư đã xóa ở lại trong hộp thư Thùng rác. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > tên tài khoản > Tài khoản > Nâng cao.