Phần xem trước thư với 5 dòng hiển thị.
  • Xem phần xem trước dài hơn. Truy cập Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Xem trước. Bạn có thể hiển thị tối đa năm dòng.

  • Thư này có phải dành cho tôi không? Bật Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Hiển thị Nhãn Đến/Cc. Nếu nhãn đó là Cc thay vì Đến, bạn chỉ nhận được bản sao. Bạn cũng có thể sử dụng hộp thư Đến/Cc, tập hợp tất cả các thư được đề địa chỉ đến bạn. Để hiển thị hoặc ẩn hộp thư, vuốt sang phải (hoặc chạm vào Hộp thư), sau đó chạm Sửa.