Menu xuất hiện khi bạn chạm và giữ ảnh, gồm có Lưu Ảnh, Sao chép và Hủy.
  • Lưu ảnh hoặc video vào Cuộn Camera của bạn. Chạm và giữ ảnh hoặc video cho tới khi menu xuất hiện, sau đó chạm Lưu Hình ảnh.

  • Sử dụng tệp đính kèm với một ứng dụng khác. Chạm và giữ tệp đính kèm cho tới khi menu xuất hiện, sau đó chạm vào ứng dụng mà bạn muốn dùng để mở tệp đính kèm.

  • Xem thư có tệp đính kèm. Hộp thư Tệp đính kèm hiển thị các thư có tệp đính kèm từ tất cả các tài khoản. Để thêm hộp thư Tệp đính kèm, chạm Sửa trong khi xem danh sách Hộp thư.