Danh sách thư. Chạm Sửa để xóa, di chuyển hoặc đánh dấu nhiều thư.
  • Chèn ảnh hoặc video. Chạm vào điểm chèn. Chạm vào các mũi tên để xem thêm những lựa chọn khác. Đồng thời xem Sửa văn bản.

Một thư đang được soạn. Chạm vào trường Cc/BCC để thay đổi các địa chỉ Từ, CC hoặc BCC. Chạm vào điểm chèn để xem menu kiểu, sau đó chạm vào Chèn Ảnh hoặc Video để đính kèm một mục vào thư. Để thay đổi chữ ký "Gửi từ iPhone của tôi", hãy đi tới Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch.
  • Trích dẫn một số văn bản khi bạn trả lời. Chạm vào điểm chèn, sau đó chọn văn bản bạn muốn bao gồm. Chạm vào nút trả lời, rồi chạm vào Trả lời. Bạn có thể tắt tính năng thụt lề văn bản được trích dẫn trong Cài đặt > Mail, Danh bạ, Lịch > Tăng Mức Trích dẫn.

  • Gửi thư từ một tài khoản khác. Chạm vào trường Từ để chọn một tài khoản.

  • Thay đổi người nhận từ Cc thành Bcc. Sau khi bạn nhập người nhận, bạn có thể kéo họ từ một trường sang một trường khác hoặc thay đổi thứ tự của họ.