Xoay iPhone để xem bìa album của bạn.

iPhone ở hướng ngang hiển thị Bìa Album.

Vuốt sang trái hoặc phải để xem các album khác. Chạm vào một album để xem các bài hát của album đó.