Truy cập Cài đặt > Nhạc để đặt tùy chọn cho Nhạc, bao gồm:

  • Kiểm tra Âm thanh (để chẩn hóa âm lượng của nội dung âm thanh)

  • Cân bằng (EQ)

    Ghi chú: Cài đặt EQ ảnh hưởng đến tất cả đầu ra âm thanh, bao gồm giắc cắm bộ tai nghe và AirPlay. (Cài đặt EQ thường chỉ áp dụng cho nhạc được phát từ ứng dụng Nhạc.)

    Cài đặt Đêm khuya nén dải động của đầu ra âm thanh, giảm âm lượng của các đoạn âm thanh lớn và tăng âm lượng của các đoạn âm nhỏ. Bạn có thể muốn sử dụng cài đặt này khi nghe nhạc trên máy bay hoặc trong một số môi trường khác có nhiều tiếng ồn. (Cài đặt Đêm khuya áp dụng cho tất cả các đầu ra âm thanh—video cũng như nhạc.)

  • Thông tin lời bài hát

  • Nhóm theo nghệ sỹ của album

  • Đặt giới hạn âm lượng. Truy cập Cài đặt > Nhạc > Giới hạn Âm lượng.

Ghi chú: Ở một số quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu (EU), iPhone có thể cho bạn biết khi nào bạn cài đặt âm lượng trên mức an toàn cho thính giác được EU khuyến nghị. Để tăng âm lượng ngoài mức này, bạn có thể cần gỡ bỏ tạm thời kiểm soát âm lượng. Để giới hạn âm lượng tối đa của bộ tai nghe ở mức này, truy cập Cài đặt > Nhạc > Giới hạn Âm lượng và bật Giới hạn Âm lượng EU. Để ngăn các thay đổi đối với giới hạn âm lượng, truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn.

  • Ngăn các thay đổi đối với giới hạn âm lượng. Truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Giới hạn > Giới hạn Âm lượng và chạm Không Cho phép Thay đổi.