• Tạo các danh sách phát để sắp xếp nhạc của bạn. Xem Danh sách phát, chạm Danh sách phát Mới ở gần đầu danh sách, sau đó nhập tiêu đề. Chạm nút thêm để thêm bài hát hoặc video.

Màn hình danh sách phát. Nút Store ở phía trên bên trái, Hiện Đang phát ở góc trên bên phải. Danh sách phát Genius, tiếp theo là Danh sách phát Mới xuất hiện ở đầu danh sách.
  • Sửa danh sách phát. Chọn danh sách phát, sau đó chạm Sửa.

  • Thêm bài hát khác:  Chạm nút thêm.

  • Xóa bài hát:  Chạm nút xóa, sau đó chạm Xóa. Việc xóa bài hát khỏi danh sách bài hát không xóa bài hát đó khỏi iPhone.

  • Thay đổi thứ tự bài hát:  Kéo nút sắp xếp lại.

Các danh sách phát mới và các danh sách phát đã thay đổi sẽ được sao chép vào thư viện iTunes trong lần tiếp theo bạn đồng bộ hóa iPhone với máy tính hoặc thông qua iCloud nếu bạn đã đăng ký iTunes Match.

  • Xóa hết hoặc xóa một danh sách phát bạn đã tạo trên iPhone. Chọn danh sách bài hát, sau đó chạm vào Xóa hết hoặc Xóa.

  • Xóa một bài hát khỏi iPhone. Chạm Bài hát, vuốt bài hát muốn xóa, sau đó chạm Xóa. Bài hát được xóa khỏi iPhone, nhưng không được xóa khỏi thư viện iTunes trên Mac hoặc PC của bạn hoặc iCloud.