• Duyệt nhạc của bạn theo danh sách phát, nghệ sỹ hoặc danh mục khác. Để có thêm các tùy chọn duyệt khác, chạm Thêm. Chạm vào bài hát bất kỳ để phát bài hát đó.

Bạn có thể nghe âm thanh từ loa tích hợp, từ tai nghe được cắm vào giắc cắm bộ tai nghe hoặc tai nghe stereo Bluetooth không dây được ghép nối với iPhone. Nếu tai nghe được cắm hoặc ghép nối, âm thanh sẽ không phát qua loa.

Danh sách album. Nút Thêm và nút Hiện Đang phát ở các góc trên cùng. Chạm vào một album để nghe album đó. Chạm vào nút Thêm để xem các tùy chọn duyệt khác.
  • Bạn chán phải chạm vào nút Thêm? Để sắp xếp lại các nút, chạm Thêm, sau đó chạm Sửa và kéo nút lên trên nút bạn muốn thay thế.

Màn hình Hiện Đang phát cung cấp các điều khiển phát lại và hiển thị cho bạn nội dung đang phát.

Màn hình Hiện Đang phát. Nút Quay lại ở góc trên bên trái; nút Danh sách Bài hát ở phía trên bên phải. Bên dưới bìa album là thanh tiến trình với đầu phát. Tên bài hát và tên album xuất hiện bên dưới đó. Các điều khiển phát lại nằm dọc phía dưới cùng. Dưới cùng là các nút Lặp lại, Tạo và Ngẫu nhiên. Chạm vào nút Tạo để tạo Danh sách phát Genius hoặc đài phát iTunes Radio.
  • Hiển thị lời bài hát. Nếu bạn đã thêm lời vào bài hát, chạm vào bìa album để xem lời bài hát đó. Để thêm lời bài hát, sử dụng cửa sổ Thông tin của bài hát trong iTunes trên máy tính của bạn, sau đó đồng bộ hóa bài hát với iPhone. (Lời bài hát không được iTunes Match hỗ trợ.)

  • Chuyển đến bất kỳ điểm nào trong bài hát. Kéo đầu phát. Giảm tốc độ tua bằng cách trượt ngón tay của bạn xuống dưới màn hình.

  • Ngẫu nhiên. Chạm Ngẫu nhiên trên màn hình Hiện Đang phát để phát các giai điệu của bạn theo thứ tự ngẫu nhiên.

  • Xem toàn bộ các bài hát trong album chứa bài hát hiện tại. Chạm nút danh sách bài hát. Để phát bài hát, hãy chạm vào bài hát.

Phần màn hình Danh sách Bài hát cho bìa album hiện tại. Chạm vào nút Xếp hạng để xếp hạng bài hát hoặc tạo danh sách phát thông minh trong iTunes. Chạm Xong để quay lại màn hình Hiện Đang phát.
  • Tìm kiếm nhạc. Trong khi duyệt, chạm vào thanh trạng thái để hiển thị trường tìm kiếm ở đầu màn hình, sau đó nhập nội dung tìm kiếm của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm nội dung âm thanh từ Màn hình chính. Xem Tìm kiếm.

  • Xếp hạng bài hát cho các danh sách phát thông minh trong iTunes. Chạm vào màn hình để hiển thị các chấm xếp hạng, sau đó chạm vào một chấm để chỉ định một hạng.

  • Hiển thị các điều khiển âm thanh từ màn hình Khóa hoặc khi đang sử dụng một ứng dụng khác. Vuốt lên từ cuối màn hình để mở Trung tâm Kiểm soát. Xem Trung tâm Kiểm soát.

Các điều khiển phát lại âm thanh trong Trung tâm Kiểm soát. Thanh tiến trình và đầu phát ở phía trên cùng, bài hát và album của bài hát hiện đang phát xuất hiện ở phía trên các điều khiển phát lại. Điều khiển âm lượng xuất hiện ở phía dưới cùng.
  • Phát nhạc trên loa AirPlay hoặc Apple TV. Vuốt từ cuối màn hình lên để mở Trung tâm Kiểm soát, sau đó chạm nút AirPlay. Xem AirPlay.