Bạn có thể sử dụng Siri (iPhone 4s hoặc mới hơn) hoặc Khẩu lệnh để điều khiển phát lại nhạc. Xem Đưa ra yêu cầuKhẩu lệnh.

  • Sử dụng Siri hoặc Khẩu Lệnh. Bấm và giữ nút Home.

  • Phát hoặc tạm dừng nhạc:  Nói “play” hoặc ““play music”. Để tạm dừng, nói "pause", "pause music" hoặc "stop". Bạn cũng có thể nói “next song” hoặc “previous song”.

  • Phát một album, nghệ sỹ hoặc danh sách bài hát:  Nói “play”, sau đó nói “album”, “artist” hoặc “playlist” và tên.

  • Xáo trộn danh sách phát hiện tại:  Nói “shuffle”.

  • Tìm hiểu thêm về bài hát hiện đang phát:  Nói “what’s playing”, “what song is this”, “who sings this song” hoặc “who is this song by”.

  • Sử dụng Genius để phát các bài hát tương tự:  Nói “Genius” hoặc “play more songs like this”.