Tổng quan
Với Bộ cảm biến Nike + iPod (được bán riêng), ứng dụng Nike + iPod…

Liên kết và hiệu chỉnh cảm biến của bạn
Nike + iPod thu thập dữ liệu bài tập từ cảm biến không dây (được…

Bài tập
Bắt đầu! Để bắt đầu bài tập, chạm , và chọn một bài tập. Nghỉ…

Cài đặt Nike + iPod
Truy cập Cài đặt > Nike + iPod, tại đây bạn có thể điều chỉnh…