Bốn loại bài tập khả dụng. Từ trên cùng, có bài tập Cơ bản, đây là bài tập mở; bài tập Thời gian; bài tập Quãng đường; và bài tập Calo.
  • Bắt đầu! Để bắt đầu bài tập, chạm Bài tập, và chọn một bài tập.

  • Nghỉ giải lao. Nếu bạn cần dừng lại một lát, hãy lấy iPhone ra và chạm nút tạm dừng trên Màn hình khóa. Chạm vào nút phát khi bạn sẵn sàng tiếp tục.

  • Hoàn tất. Để kết thúc bài tập, bật iPhone, chạm nút tạm dừng, sau đó chạm Kết thúc Bài tập.

  • Đăng. Gửi dữ liệu bài tập của bạn đến nikeplus.com. Mở Nike + iPod, chạm Lịch sử, sau đó chạm “Gửi đến Nike+”. (Bạn cần được kết nối với Internet.)

  • Sự tiến bộ! Đánh giá sự tiến bộ của bạn trên nikeplus.com. Mở Safari, đăng nhập vào tài khoản của bạn trên nikeplus.com, sau đó làm theo các hướng dẫn trên màn hình.