Truy cập Cài đặt > Nike + iPod, tại đây bạn có thể điều chỉnh các cài đặt cho:

  • Bài hát năng lượng của bạn

  • Giọng nói được sử dụng cho phản hồi bằng lời nói

  • Đơn vị đo quãng đường

  • Trọng lượng của bạn

  • Khóa hướng màn hình