Ở giữa phía dưới màn hình bài tập là hai nút hiệu chỉnh—hiệu chỉnh dành cho chạy và bên dưới là hiệu chỉnh dành cho đi bộ.

Nike + iPod thu thập dữ liệu bài tập từ cảm biến không dây (được bán riêng) mà bạn gắn vào giầy của mình. Trước khi bạn sử dụng lần đầu tiên, bạn cần liên kết cảm biến với iPhone.

  • Giày, làm quen với iPhone. Để liên kết cảm biến với iPhone, hãy gắn cảm biến vào giày của bạn, sau đó truy cập Cài đặt > Nike + iPod > Cảm biến.

  • Phải chính xác. Để hiệu chỉnh Nike + iPod, hãy ghi lại bài tập chạy theo quãng đường xác định ít nhất 1/4 dặm (400 mét). Sau đó, sau khi bạn chạm vào Kết thúc Bài tập, chạm Hiệu chỉnh trên màn hình tóm tắt bài tập và nhập đúng quãng đường bạn đã đi được.

  • Thử lại.  Để đặt lại hiệu chỉnh mặc định, hãy truy cập Cài đặt > Nike + iPod.