• Ngăn thẻ xuất hiện trên Màn hình khóa.  Truy cập Cài đặt > Touch ID & Mật khẩu (iPhone 5s) hoặc Cài đặt > Mật khẩu (các kiểu máy khác), sau đó chạm Bật Mật khẩu. Sau đó, trong Cho phép Truy cập Khi Bị khóa, tắt Passbook. Đối với các thẻ có thông báo, để ngăn một thẻ cụ thể xuất hiện trên Màn hình khóa, chạm vào thẻ đó, chạm nút Thông tin, sau đó tắt H.thị trên M.hình Khóa.

  • Đặt tùy chọn thông báo. Truy cập Cài đặt > Trung tâm Thông báo > Passbook.

  • Bao gồm thẻ trên các thiết bị iOS khác của bạn. Truy cập Cài đặt > iCloud và bật Passbook.