Truy cập Cài đặt > Podcast, tại đây bạn có thể:

  • Chọn để cập nhật các đăng ký podcast trên tất cả các thiết bị của bạn.

  • Chọn tần suất Podcast kiểm tra các tập mới cho các đăng ký của bạn.

  • Yêu cầu tự động tải về các tập.

  • Chọn xem có giữ lại các tập mới sau khi hoàn thành không.