Chạm vào nút sửa để xóa hoặc sắp xếp lại các podcast. Chạm vào nút Cài đặt để đăng ký hoặc điều chỉnh các tùy chọn đăng ký. Chạm vào nút tải về để tải tập về.
  • Duyệt podcast. Chạm Nổi bật hoặc Bảng xếp hạng ở dưới cùng của màn hình.

  • Xem trước hoặc phát tập. Chạm vào podcast, sau đó chạm vào một tập.

  • Tìm kiếm trên cửa hàng. Chạm Tìm kiếm ở cuối màn hình.

  • Tìm kiếm trong thư viện của bạn. Chạm Podcast của tôi, sau đó vuốt xuống từ giữa màn hình để hiển thị trường Tìm kiếm.

  • Tải tập về iPhone. Chạm vào nút tải về bên cạnh tập.

  • Tải các tập mới khi chúng được phát hành. Đăng ký podcast. Nếu bạn đang duyệt podcast Nổi bật hoặc Bảng xếp hạng, chạm vào podcast, sau đó chạm Đăng ký. Nếu bạn đã tải về các tập mới, chạm Podcast của tôi, chạm Cài đặt ở trên cùng của danh sách tập, sau đó bật Đăng ký.