Chạm Podcast của tôi để xem các đăng ký và podcast đã tải về của bạn. Chạm vào podcast để liệt kê và phát các tập. Chạm vào nút cập nhật để kiểm tra các tập mới. Chạm Nổi bật hoặc Bảng xếp hạng ở dưới cùng của màn hình để duyệt các podcast mới.